Regels voor het houden van een vogelbeurs-Verkoopklasse

Regels voor het houden van een vogelbeurs-Verkoopklasse

De Koninklijke Belgische Ornithologische federatie vzw (KBOF)stelt een beleid voor dat gericht is op de optimalisering van het traject van aankoop en verkoop van vogels door particulieren 

Vogels kunnen te koop worden aangeboden door middel van advertenties in de diverse vogelbladen en internetsites, waarbij de verkoop rechtstreeks plaats vindt tussen de kweker en de koper. Zij dienen onderling afspraken te maken over hoe de  overdracht  van  de  vogels  kan plaatsvinden.

Daarnaast kunnen vogels te koop worden aangeboden via:

–          Vogelbeurzen

–          Verkoopklasse

Vanuit het beleid ten aanzien van de gezondheid en welzijn van vogels, zijn door de raad van bestuur richtlijnen opgesteld die in eerste instantie bedoeld zijn voor het treffen van regelingen die de gezondheid en het welzijn van de vogels waarborgen in de periode dat zij op een vogelbeurs/verkoopklasse aanwezig zijn. (art.4 van de Belgische wet op de dierenbescherming)

1.    Begripsbepalingen.

Vogelbeurs:     Een door een afdeling van de KBOF hobbymatig georganiseerde eendaagse beurs  waar vogels te koop of te ruil worden aangeboden.

Verkoopklasse: een  verkoopgelegenheid  waar  vogels meerdere dagen te koop of te ruil
worden aangeboden gelijktijdig met  een georganiseerde  KBOF
tentoonstelling.

2.    Wet- en regelgeving.

De organisator van een vogelbeurs of verkoopklasse mag, niet in strijd handelen met de Vlaamse- , federale-  en Europese wet- en regelgevingen. De belangrijkste wetten en regelgevingen in dit kader zijn:

Het Vlaamse soortenbesluit

Vlaamse wet op dierenwelzijn

CITES  –  overeenkomst  betreffende  de  internationale  handel  in  bedreigde  in  het  wild levende dier- en plantensoorten,

EU regelgeving voor de handel in wilde dier- en plantensoorten.

Verordening(EG)  Nr.  576/2013  van  het  Europese  Parlement  en  de  Raad  van  12  juni 2013 betreffende het niet-commercieel verkeer van gezelschapsdieren .

De organisator van een vogelbeurs/verkoopklasse dient een kennisgeving naar het FAVV en Natuur en Bos  te zenden, het hiervoor benodigde formulier is te downloaden via de website van de KBOF  Dit is hetzelfde formulier dat ook gebruikt moet worden voor het melden van een tentoonstelling.

Dit moet veertien dagen voor de datum waarop de vogelbeurs of verkoopklasse  wordt gehouden plaats vinden.
De organisatie dient onder toezicht te staan van een dierenarts.

  1. 3.    Organisatie.

Een  vogelbeurs of verkoopklasse   wordt  als  regel  georganiseerd  door  het  bestuur  van  een  vereniging  of speciaalclub van de KBOF, afzonderlijk of gelijktijdig met de organisatie van een tentoonstelling.

In geval de club een VZW is, is de VZW als rechtspersoon verantwoordelijk en aansprakelijk, is de vereniging een feitelijke vereniging dan is het bestuur van de vereniging hoofdelijk verantwoordelijk, en aansprakelijk voor de naleving van de bepalingen die voorkomen in de van toepassing verklaarde reglementering. Bovendien voor de  naleving  van  alle  bepalingen  die voorkomen in Vlaamse, Federale en Europese wet- en regelgeving ten aanzien van het houden van en  het vervoeren van vogels en het organiseren van een vogelbeurs en/of verkoopklasse.

  1. 4.    Verkoopruimte.

Een  vogelbeurs of verkoopklasse mag uitsluitend worden georganiseerd  in  een  afgesloten ruimte als daarin een voor de aangeboden vogels verantwoorde omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid heerst en waarin een tochtvrije luchtverversing is gewaarborgd.

Het verdient aanbeveling in de verkoopruimte een afzonderlijke ruimte aan te wijzen voor het tijdelijk in bewaring geven van de dan aangekochte vogels.

Deze ruimte mag niet vrij voor het publiek toegankelijk zijn.

Buiten deze voorzieningen dienen punten voor vers (drink)water aanwezig te zijn.

  1. 5.    Toezicht.

Tijdens  de  openingstijden  van  een  vogelbeurs/verkoopklasse  dienen  door de vereniging aangestelde en  deskundige toezichthouders aanwezig te zijn.

Zij houden toezicht op:

de conditie en huisvesting van de te koop aangeboden vogels,

het gedrag van het publiek

Toezichthouders moeten duidelijk als zodanig herkenbaar zijn.

Zij zijn door het inrichtend bestuur bevoegd vogels te laten verwijderen als zij niet voldoen aan de in artikels 7 en 8 opgesomde condities. Tevens kunnen zijn verkopers en publiek bij overtredingen of wangedrag aanmanen de verkoopruimte te verlaten.

De vogelbeurs/verkoopklasse dient onder toezicht te staan van een dierenarts.

  1. 6.    Registratie  verkopende  vogelliefhebbers.

Door de organisatie van een vogelbeurs/verkoopklasse dient:

De burgemeester van de gemeenste waar de vogelbeurs/verkoopklasse in te lichten per brief.
Kennisgeving aan het FAVV (LCE van de provincie waar de vogelbeurs/verkoopklasse plaatsvindt)
Kennisgeving aan Natuur en Bos ( indien er Europese vogels te koop of te ruil worden gesteld)
Door de organisatie van een vogelbeurs/verkoopklasse dient een en register te worden bijgehouden waaruit de adresgegevens blijken van alle op de vogelbeurs/verkoopklasse aanwezige vogelliefhebbers die vogels ter verkoop of te ruil aanbieden. Dit register dient 2 maanden na afloop van de vogelbeurs/verkoopklasse door de organisatie bewaard te worden.

Op aanvraag moeten deze gegevens beschikbaar gesteld kunnen worden aan externe controleurs

van FAVV, Natuur en Bos, CITES, dierenwelzijn die op basis van de geldende wet- en regelgeving bevoegd zijn hierover te kunnen beschikken.

  1. 7.    Te koop aangeboden vogels.

Aan de te koop aangeboden vogels worden de volgende voorwaarden gesteld:

Vogels moeten uiterlijk gezond en onbeschadigd zijn. Vogels met zichtbare ziekteverschijnselen en verwondingen moeten door hun eigenaar van de vogelbeurs/verkoopklasse  worden verwijderd.

De vogels moeten een zodanige leeftijd hebben, dat ze zelfstandig hun voer opnemen. Vogels die b.v. nog met de hand groot gebracht  moeten  worden  (baby  papegaaien) mogen niet te koop worden aangeboden.

Europese cultuurvogels moeten voorzien zijn van een gesloten pootring. Deze pootring moet wat uitvoering en diameter betreft voldoen aan het Vlaamse soortenbesluit

Wordt een afwijking vastgesteld, dan moet de desbetreffende vogel van de vogelbeurs of verkoopklasse  onmiddellijk worden verwijderd.

Vogels die voorkomen op de bijlage 1 van de CITES en Europese verordening lijst A, mogen alleen te koop worden aangeboden als ze voorzien zijn van een vaste pootring of van een transponder (gechipt).  Daarbij dienen actuele CITES formulieren bij de vogels aanwezig te zijn.
Vogels die voorkomen op lijsten B en 2 en die door de dienst CITES niet zijn vrijgesteld dienen bij overdracht een overdrachtsverklaring mee te krijgen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, moet de eigenaar de vogel  van de markt verwijderen.

Kwartels en daarmee  gelijkgestelde  grondvogels,  alsook  vleesduiven,  afstammelingen van Columba livia, vallen onder de definitie pluimvee, en mogen alleen op tentoonstellingen en vogelbeurzen worden aangeboden als ze voorzien  zijn  van  een geldig inentingsbewijs tegen N.C.D.

  1. 8.    Verkoopkooien.

Vogels die te koop worden aangeboden moeten zowel op een vogelmarkt als een vogelbeurs ondergebracht worden in kooien welke overeen komen met die, waarin de vogels ook tijdens een tentoonstelling worden ondergebracht. De kooien dienen zuiver en net te zijn en voorzien van schone bakjes en flesjes voor vers voer en vers drinkwater. De vogels dienen vrij te zijn van parasieten.

De KBOF  bevordert dat het verkopen van vogels uit transportkooien en/of lopers wordt tegen gegaan liefst zelfs verboden door de organiserende KBOF vereniging.

Indien de vogels toch vanuit een transportkooi of loper te koop worden aangeboden, dan moeten de afmetingen van deze zodanig zijn dat de vogels rechtop kunnen staan of zitten en zich om kunnen draaien.

Een loper mag niet lager zijn dan de totale hoogte van de vogelsoort, gemeten wanneer zij op de stok zit die er in ondergebracht wordt.

Het aantal vogels in een verkoopkooi dient te worden beperkt. In de TT kooi niet meer dan 2 vogels. Het verdient aanbeveling vogels paarsgewijs te koop aan te bieden.

Grotere vogels moeten afzonderlijk in een verkoopkooi geplaatst worden.

De kooien waarin de vogels worden geplaatst voor verkoop  moeten  in  relatie  zijn  tot  de grootte van de vogels. Een goede maatvoering hiervoor is de regeling, waarin kooien zijn vastgesteld door de KBOF voor de te houden tentoonstellingen.

  1. 9.    Controle door de organisatie.

De organisatie is ten allen tijde bevoegd om te controleren of aan de voorwaarden  in  dit reglement wordt voldaan. Als controle op de naleving van artikel 7 dat nodig maakt, zijn de organisatoren bevoegd over te gaan tot ringen- en papieren controle.

Indien   de   verkoper   een   dergelijke   controle   niet   toestaat   moet   hij   onmiddellijk   de verkoopruimte  verlaten.

Deze regelgeving dient gevolgd te worden door de verenigingen die een aanvraag indienen voor een KBOF vogelbeurs.

Goedgekeurd door de raad van bestuur op: 21 januari 2018
Voorgelegd ter kennisname aan de algemene vergadering van: 8 april 2018

Nationaal Voorzitter                                                                                                     Nationaal secretaris

Jaak Aerts                                                                                                                       Jan Van Looy

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *