Bericht VogelgriepSciensano heeft gisteren de eerste besmetting van het nieuwe vogelgriepseizoen bij wilde vogels bevestigd. Het gaat om een hoogpathogeen H5N1-virus; dit is het virus dat verantwoordelijk is voor de meeste besmettingen van de afgelopen weken in Europa. De besmette vogel, een brandgans (branta leucopsis), was eind vorige week gevonden in Schilde (ANT). Het dier had zenuwsymptomen en werd daarom geëuthanaseerd en via het Vlaamse ophaalnetwerk voor een analyse aan Sciensano overgemaakt.Deze vondst betekent dat ook in ons land het nieuwe vogelgriepseizoen op gang is gekomen. Elders in Europa wordt al sinds een aantal weken een opstoot vastgesteld: er zijn sinds begin oktober besmettingen vastgesteld bij wilde vogels en/of bij pluimvee in Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Ierland, Italië, Kosovo, Nederland, Oekraïne, Polen, Rusland, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden. Zoals ik al in eerdere boodschappen heb aangegeven, werd deze opstoot verwacht op basis van de vogelgriepactiviteit in de broedgebieden in Azië tijdens de zomer en het gegeven dat er al die tijd uitzonderlijk ook restvirus van het vorige seizoen is blijven circuleren in de Europese vogelpopulaties. De geografische spreiding van de besmettingen in de afgelopen weken, toont dat de belangrijkste migratieroutes naar Europa alle besmet zijn. Dit geld zeker voor de migratieroutes, die ons land aandoen: de vele besmettingen in Nederland, Duitsland, de Britse eilanden en rondom de Baltische Zee onderstrepen dat de viruscirculatie langsheen de noordwestelijke routes hoog is. Het zwaartepunt langsheen die routes ligt nog steeds enkele honderden kilometers ten noorden van ons, maar in termen van vogelmigratie is dat een relatief korte afstand. De vogelgriepactiviteit in ons land kan dus snel toenemen.Gezien deze ontwikkelingen, zal Minister Clarinval op advies van het FAVV beslissen om – zoals vorig jaar – een periode van verhoogd risico voor vogelgriep af te kondigen en bijkomende voorzorgsmaatregelen te nemen.Hoewel zij al streng zijn, zijn de dagdagelijkse basismaatregelen immers onvoldoende voor het huidige hogere risiconiveau. Deze aanvullende maatregelen trekken bijkomende barrières op naar wilde vogels toe en helpen om contact tussen wilde vogels en gehouden pluimvee te vermijden, zowel op het niveau van de commerciële bedrijven als bij de hobbyhouders.Deze periode van verhoogd risico zal ingaan komende maandag 15 november. De maatregelen, die tegelijk in het hele land geactiveerd worden, zijn de volgende: Het pluimvee van commerciële bedrijven en van particuliere houders moet worden afgeschermd. Alle pluimvee en andere vogels moeten afgeschermd worden gevoederd en gedrenkt. Er mag om te drenken geen onbehandeld oppervlaktewater of regenwater worden gebruikt. Het uitladen van slachtpluimvee kan enkel gebeuren volgens de voorschriften van het FAVV.Enkele verduidelijkingen: Er kan nu al met het afschermen van de dieren gestart worden. Er hoeft m.a.w. niet gewacht te worden tot maandag. Loopvogels en andere vogels (sportduiven, roofvogels, siervogels, …) moeten voorlopig niet afgeschermd worden. Bij loopvogels is dit omdat het afschermen vanuit praktisch oogpunt moeilijker realiseerbaar is en steeds snel problemen op het gebied van dierenwelzijn veroorzaakt. Andere vogels dan pluimvee worden als minder gevoelig beschouwd en zitten veelal reeds afgeschermd in volières. Sportduiven en roofvogels tenslotte, kennen wel buitenactiviteiten, maar die zijn voor duiven beperkt rond de til en bij roofvogels specifiek gericht op welbepaalde activiteiten. Beide worden die op dit ogenblik als weinig risicovol beschouwd. Het uitladen van slachtpluimvee dient vanaf 15 november te gebeuren volgens de instructies in bijlage. Het gaat om dezelfde regels die tijdens het voorgaande vogelgriepseizoen hun nut bewezen hebben. Deze voorschriften moeten helpen het uitladen zo te organiseren zo gebeurt dat er geen virus in de stal wordt gebracht. Ik reken erop dat iedereen ze in het belang van de sector strikt en weldoordacht toepast.Ik herhaal mijn gebruikelijke oproep om bij alle activiteiten in en rond de stallen een strikte bioveiligheid toe te passen. Ook bij andere activiteiten dan uitladen kan er immers virus, dat door wilde vogels verspreid werd rond de stal, geïntroduceerd worden bij de dieren. Het is op dat vlak ook belangrijk dat alle materiaal en grondstoffen, die buiten gestockeerd worden – bv. strooisel, kratten – steeds afgedekt is zodat het niet door uitwerpselen van wilde vogels kan gecontamineerd worden.Philippe Houdart (FAVV-AFSCA)

Door Willy

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.